انواع سرعت گیر

کاش در ایران برای این سرعت گیرها ها فکر اساسی شود و از این شلم شلوبا نجات پیدا کنیم . و یک استاندارد یورو هم به جای سوخت برای این سرعت گیرها نا خواسته پیدا شود . قصه سرعت گیرها مثل بازی مار پله است . قد قواره و جای این مار رنگی مشخص نیست . اما در کل سرعت گیرها چند مدل کلی در ایران دارند. 1- سرعت گیر کف گیر ………….. ارتفاع این سرعت گیرها انقدر زیاد است که اتومبیل های استاندارد هم با سرنشین گیر می کنند .