امام جمعه قم: ولی فقیه از طرف امام زمان ولایت جامعه را بر عهده دارد

آیت الله سیدمحمد سعیدی: همراهی مردم با حکومت بدون نصرت خدا و نصرت خدا بدون همراهی مردم نتیجه ای نخواهد داشت.