سقوط بالگرد مدیر وزارت نفت عراق

مدیر بخش اکتشافات وزارت نفت عراق که در این بالگرد ساخت آمریکا حضور داشت، به نحو معجزه آسایی از حادثه جان سالم به در برد.