سوره های قرآن/ سوره صافات (متن، ترجمه و فایل صوتی)

صافات، سی و هفتمین سوره است که مکی و 182 آیه دارد.