کاخ سفید: درباره پاسخ به نظرات ایران علنی گفتگو نمی‌کنیم

مقام کاخ سفید با خودداری از پاسخگویی به پرسش ها درباره محتوای پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران گفت: نمی خواهیم به طور علنی درباره آن گفتگو کنیم.