ببینید | انفجار یک موشک پیش از برخورد به هدف

فیلمی از ۱۸ اکتبر در حمله به نیروگاه CHPP-۶ که در آن یک موشک خا-۱۰۱ به شکل نامعلومی منفجر می‌شود.