رسول صدرعاملی: به خواسته خودم در جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارم

هرچند که افرادی زیادی می‌خواستند من در این رویداد حضور نداشته باشم اما من فعالیت و رفتار هنری را همچنان مهم می‌دانم و به آن معتقد هستم.