نجف زاده خبرنگار صدا و سیما در “ینگه دنیا” جا خوش کرده است

موضوع اعزام خبرنگاران به ماموریت های بلندمدت خارجی در سال های اخیر یکی از چالش های بزرگ تلویزیون شده است.