10 زبانی که از دوران باستان تا امروز استفاده میشود

زبان های باستانی زنده  زبان شناسان معتقدند که در حال حاضر چیزی درحدود  7 هزار زبان مختلف توسط مردم دنیا استفاده می شود. این زبان ها مدام در حال تغییر و تحول هستند. بعضی از بین می روند، بعضی گسترش می یابند و بعضی با هم ترکیب می شوند. با این همه برخی از زبان … ادامه