10 تا از بهترین موسسات مجاز اعزام دانشجو به ترکیه

اقامت تحصیلی اعزام دانشجو به ترکیه از مسائل مهمی به شمار می‌ رود که ذهن بسیاری از افراد را درگیر کرده‌ است. با توجه به این ‌که کشور ایران و ترکیه در همسایگی هم قرار دارند، این کشور به‌ عنوان مقصد اول دانشجویان برای مهاجرت شناخته می ‌شود. کشور ترکیه از امکانات شهروندی بسیار گسترده‌ … ادامه