اطلاعاتی از بازی The Callisto Protocol منتشر شد

اطلاعاتی از بازی The Callisto Protocol منتشر شدتمرکز اصلی تیم ارائه یک Combat System استراتژیک جدید و نوآورانه بودهبازی تعادل مثال زدنی میان‌ اکشن و وحشت را در خود داردآنها می‌خواهند پلیر Optionهایی داشته باشه و با هر بخورد نزدیک با انمی ها وحشت کنهبازی به خوبی از ویژگی‌های نسل بعدی به خصوص کنترلر DualSense … ادامه